close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTY PRAWNE

 • AKTY PRAWNE:

  1. Konwencja Konsularna między RP a Ukrainą.

   http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940600248

  2. Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy, sporządzony w Warszawie dnia 18 maja 1992 r.

   http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19931250573

  3. Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o stosunkach prawnych na polsko-ukraińskiej granicy państwowej oraz współpracy i wzajemnej pomocy s prawach granicznych, sporządzona w Kijowie dnia 12 stycznia 1993 r.

   http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940630267

  4. Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych sporządzona w Kijowie dnia 24 maja 1993 r.

   http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940960465

  5. Porozumienie robocze między Ministrem Finansów RP a Państwową Administracją Podatkową Ukrainy o współpracy w sprawie wymiany informacji uzyskanych w czasie prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych.
  6. Umowa między Rządem RP a Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie turystyki.

   http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20060790785

  7. Umowa między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wzajemnym uznawaniu akademickim dokumentów o wykształceniu i równoważności stopni.

   http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/e978c82c1ecff47ee32323a0ab2e8408.pdf

  8. Umowa między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy w dziedzinie informatyzacji.

   http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20070800849

  9. Umowa między Rządem RP i Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy w dziedzinie informacji.
  10. Umowa między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego.

   http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091030858

  11. Porozumienie o współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej RP a ministerstwem Oświaty i Nauki Ukrainy o współpracy w dziedzinie oświaty.

   http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20150000336

  12. Umowa między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy o kształceniu obywateli Ukrainy w Kolegium Europejskim w Natolinie.
  13. Protokół między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 r.

   http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091030858

  14. Umowa między RP a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym.

   http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001373

  15. Porozumienie miedzy Rządem RP i Gabinetem Ministrów Ukrainy o wykonywaniu pracy przez członków rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego.

   http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20150000782

  16. Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Umowy Między RP a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym.

   http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001375

  17. Umowa między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zniesieniu opłat za wydawanie wiz krajowych.

   http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20120000643

  18. Umowa między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP a Ministrem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy dotycząca realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w 2014 roku.

   http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20140001082

  19. Protokół między Ministrem Obrony Narodowej RP a Ministerstwem Obrony Ukrainy o nieodpłatnym przekazaniu wybranych składników mienia wojskowego.

   http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20150000581

  20. Protokół zmieniający Umowę między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy o kształceniu obywateli Ukrainy w Kolegium Europejskim w Natolinie, podpisaną w Warszawie dnia 25 listopada 2009 r. 
  21. Umowa między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP a Ministrem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy dotycząca realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w 2015 r.

   http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20150001052

  22. Drugi protokół między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy zmieniający Umowę między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisaną w Kijowie dnia 28 marca 2008 r., podpisany w Warszawie dnia 17 grudnia 2014 r.

   http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000664

  23. Umowa między Rządem RP a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej.

   http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20160000716

  24. Umowa między Rządem RP a Rządem Ukrainy o Polsko – Ukraińskiej Radzie Wymiany Młodzieży.

   http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20160000172

  25. Umowa między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP a Ministrem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy dotycząca realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w 2016 r.

   http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20160000909

  26. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o ochronie miejsc pamięci i spoczynku ofiar wojny i represji politycznych, sporządzona w Warszawie dnia 21 marca 1994 r.

   http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19941120545

  27. Deklaracja o zasadach i podstawowych kierunkach rozwoju stosunków polsko-ukraińskich, w wyniku której w dniu 4 października 1991 zawarto międzyrządową Umowę o handlu i współpracy gospodarczej, podpisana w dniu 13.10.1993 r.
  28. Umowa między Rządem RP a Rządem Ukrainy o międzynarodowych przewozach drogowych.

   http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20020060125

  29. Umowa między Rządem RP a Rządem Ukrainy w sprawie przejść granicznych.

   http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20030370530

  30. Konwencja między Rządem RP a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

   http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940630269

  31. Umowa między Rządem RP a Rządem Ukrainy o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji.

   http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19931250575

  32. Umowa między Rządem RP a Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie nauki i technologii.

   https://bobn.po.opole.pl/images/wspolpraca_z_zagranica/Ukraina/Umowa_o_wspolpracy_w_dziedzinie_nauki_i_technologii.pdf

  33. Umowa między Rządem RP a Rządem Ukrainy o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przez wspólną granicę państwową.
  34. Porozumienie między Rządem RP a Rządem Ukrainy o współpracy międzyregionalnej.
  35. Umowa między Rządem RP a Rządem Ukrainy o wczesnym powiadamianiu o awariach jądrowych, o wymianie informacji oraz o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.
  36. Umowa między Rządem RP a Rządem Ukrainy o komunikacji lotniczej.
  37. Umowa między Rządem RP a Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska.
  38. Umowa między Rządem RP a Rządem Ukrainy o wzajemnym zatrudnianiu pracowników.
  39. Umowa w formie wymiany not w sprawie utworzenia i otwarcia nowego kolejowego przejścia granicznego Chyrów - Krościenko dla ruchu osobowego.
  40. Porozumienie między Rządem RP a Rządem Ukrainy o utworzeniu i otwarciu kolejowego przejścia granicznego Werhrara-Rawa Ruska.
  41. Porozumienie w formie wymiany not dot. otwarcia przejścia granicznego Zosin-Ustiług dla ruchu osobowego.
  42. Umowa między Rządem RP a Rządem Ukrainy o współpracy i pomocy wzajemnej w sprawach celnych.
  43. Porozumienie w formie wymiany not między Rządem RP a Rządem Ukrainy o utworzeniu i otwarciu kolejowego przejścia granicznego Hrebenne-Rawa Ruska.
  44. Porozumienie między Rządem RP a Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie ochrony i zwrotu dóbr kultury utraconych i bezprawnie przemieszczonych podczas II wojny światowej.
  45. Porozumienie między Polskim Centrum Badań i Certyfikacji a Państwowym Komitetem Ukrainy ds. Standaryzacji, Metrologii i Certyfikacji o współpracy w zakresie wzajemnego uznania wyników prac certyfikacyjnych.
  46. Umowa między Rządem RP a Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych.

   http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990300282

  47. Porozumienie między Rządem RP a Rządem Ukrainy o wzajemnych dostawach uzbrojenia, techniki wojskowej i świadczeniu usług o charakterze wojskowo-technicznym.
  48. Umowa między Rządem RP a Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty.

   http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000030029

  49. Porozumienie w formie wymiany not między Rządem RP a Rządem Ukrainy w sprawie otwarcia drogowego przejścia granicznego Smolnica - Krościenko dla międzynarodowego ruchu pasażerskiego i towarowego.
  50. Umowa między Rządem RP a Rządem Ukrainy o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej.
  51. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową.

   http://dziennikustaw.gov.pl/du/2003/s/196/1916

  52. Porozumienie o współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej RP a Ministerstwem Oświaty i Nauki Ukrainy.
  53. Umowa między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych.
  54. Umowa między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy i wzajemnej pomocy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym i innych nadzwyczajnym wydarzeniom oraz usuwania ich następstw.
  55. Porozumienie między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy o otwarciu drogowego przejścia granicznego Krościenko-Smolnica dla całodobowego międzynarodowego ruchu samochodów osobowych, mikrobusów i samochodów ciężarowych o masie 3,5 t.
  56. Umowa między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach ruchu osobowego.

   http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20030560878

  57. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie użytkowania urządzeń systemu transportu węglowodorów Odessa-Brody i ich integracji z polskimi urządzeniami.
  58. Porozumienie między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie określenia przejść granicznych, w których organy kontrolne Państwa jednej Umawiającej się Strony będą dokonywały kontroli na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony, poprzez wymianę not. (Przejście Zosin-Ustiług i Krościenko-Smolnica).
  59. Umowa między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy o dodatkowych środkach budowy zaufania i bezpieczeństwa.
  60. Umowa między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy w dziedzinie poczty i telekomunikacji.

   http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20070700762

  61. Porozumienie między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu drogowego przejścia granicznego Budomierz-Hruszew, poprzez wymianę not.
  62. Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów – Uhrynow.
  63. Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o rozszerzeniu ruchu granicznego w drogowym przejściu granicznym Krościenko-Smolnica, w formie wymiany not.
  64. Protokół miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach ruchu osobowego, podpisanej w Kijowie dnia 30 lipca 2003 r.

   http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20090370571

  65. Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu samochodowego przejścia granicznego Malhowice - Niżankowice, w formie wymiany not.
  66. Protokół między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy zmieniający Umowę między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy organizacji finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, sporządzoną w Kijowie dnia 28.03.2008 r.
  67. Porozumienie pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Białorusi i Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie utworzenia Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie.
  68. Umowa między Ministrem Zdrowia RP a Ministerstwem Ochrony Zdrowia Ukrainy o współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia.

   http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20100360511

  69. Protokół o współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP a Ministerstwem Kultury i Turystyki Ukrainy na lata 2009 – 2014.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: