close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WIZY

 • 7 czerwca 2016

  Najbliższe terminy rejestracji wizowej są dodawane 10, 20 i 30 dnia każdego miesiąca o godz. 12 (czasu kijowskiego). W przypadku, gdy 10, 20 lub 30 dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, dodawanie terminów odbywa się w poprzedzającym dniu pracy Działu Wizowego Konsulatu.

  Złożenie wniosku wizowego w każdym polskim urzędzie konsularnym, musi być poprzedzone elektroniczną rejestracją wniosku wizowego, zarówno o wizę Schengen jak i krajową.

   

  Konsulat Generalny RP w Odessie informuje, że rejestracja w systemie e-konsulat odbywa się na stronie internetowej https://www.e-konsulat.gov.pl/

   

  W celu umówienia się na złożenie dokumentów w Punkcie Przyjmowania Wniosków Wizowych prosimy o bezpośredni kontakt z PPWW:

   

  telefon do Call Centre -

  +38 044 390 78 26

  +38 032 2984410

  + 38 032 2362605

  +38 050 4193010

  + 38 067 3430480

  +38 093 1755503

   

  e-mail: info_odessa@polandvisa-ukraine.com, feedback@polandvisa-ukraine.com

   

  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:

  http://www.vfsglobal.com/Poland/Ukraine/

   

  UWAGA!! W Punkcie Przyjmowania Wniosków Wizowych ankiety wizowe należy wypełniać ręcznie.

   


   

  Procedura dokonania rejestracji terminu na złożenie wniosku wizowego w PPWW w Odessie:

   

   

  Krok 1: Upewnić się, że złożenie wniosku wizowego może odbyć się w PPWW w Odessie.

  Zgodnie z przyjętymi regułami wnioski wizowe na wizy krajowe można składać w okręgu konsularnym, w którym dana osoba posiada meldunek, zaś w przypadku wiz Schengen także w okręgu, gdzie pracuje lub uczy się (nie dotyczy wiz Schengen do pracy) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie.

   

  Krok 2: Osobiście zgłosić się z paszportem zagranicznym do oddziału Kredo Banku lub Idea Banku w celu uiszczenia opłaty (w przypadku rejestracji małżonka i dzieci należy mieć ze sobą ich paszporty i dokumenty potwierdzające więzi rodzinne).

   

  Podczas dokonywania opłaty należy podać: kategorię wizy :

  C – wiza Schengen, cel inny niż turystyka np., biznes, kultura, sport, odwiedziny, leczenie, tranzyt, inne, etc.,

  T – wiza Schengen turystyka,

  D – wiza krajowa praca, studia etc.,,

  Następnie należy wybrać PPWW w Odessie oraz podać działający numer telefonu. Po dokonaniu opłaty otrzymacie Państwo indywidualny kod PTN.

   

  WAŻNE: Prosimy upewnić się, czy podany numer telefonu jest prawidłowy i dostępny. Podanie błędnego numeru telefonu będzie skutkować niemożnością dokonania rejestracji.

   

  Krok 3: 24 godziny po dokonaniu opłaty system automatycznie dokona rezerwacji terminu na złożenie wniosku wizowego. Na podstawie kodu PTN będzie można sprawdzić status sprawy na stronie:

  https://online.vfsglobal.com/GlobalAppointment/Home/GetApplicantStatus/

   

  Krok 4: Po przydzieleniu przez system terminu na złożenie wniosku wizowego, operator Call Center nawiąże z Państwem kontakt telefoniczny w godzinach od 09:00 do 21:00 od poniedziałku do soboty (oprócz dni wolnych).

   

  Krok 5: Po nawiązaniu kontaktu, operator Call Center poinformuje o automatycznie zarezerwowanym terminie złożenia dokumentów w PPWW. W przypadku akceptacji terminu, rejestracja zostanie potwierdzona i we wskazanym terminie należy zgłosić się do PPWW z wymaganymi dokumentami (lista wymaganych dokumentów znajduje się na stronie: http://www.vfsglobal.com/Poland/Ukraine/

   

  Krok 6: W przypadku, jeśli zaproponowany termin nie będzie Państwu odpowiadał, operator Call Center skasuje rezerwację. Kolejny termin zostanie automatycznie wybrany przez system, w tym przypadku należy czekać na kolejne telefoniczne zgłoszenie się operatora Call Center.

   

  Krok 7: Po ponownym nawiązaniu telefonicznego kontaktu, operator Call Center poinformuje o kolejnym, automatycznie zarezerwowanym terminie złożenia dokumentów w PPWW. W przypadku akceptacji terminu, rejestracja zostanie potwierdzona i we wskazanym terminie należy zgłosić się do PPWW z wymaganymi dokumentami. W przypadku ponownego odrzucenia terminu, sprawa zostanie anulowana i należy zgłosić się do PPWW w celu rozpoczęcia procedury zwrotu opłaty. Jednocześnie można dokonać ponownej opłaty w celu uzyskania kolejnej rejestracji w razie potrzeby.

   

  Procedura zwrotu opłaty:

  1. Wnioskodawca ubiegający się o zwrot opłaty powinien osobiście stawić się w PPWW w celu złożenia prośby o dokonanie zwrotu.

  2. VFS Global dokonuje weryfikacji danych i przekazuje dyspozycje do banku w celu dokonania zwrotu.

  3. Bank po otrzymaniu dyspozycji informuje petenta o możliwości odbioru dokonanej opłaty ze wskazaniem oddziału banku.

   

   

  W celu uzyskania większej ilości informacji prosimy o wejście na stronę internetową firmy VFS Global : http://www.vfsglobal.com/Poland/Ukraine/

   


   

  INFORMACJA

  UPROSZCZONA PROCEDURA WIZOWA DLA CZŁONKÓW RODZINY OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ (UE)

   


  OPŁATY WIZOWE

   

  Wizy jednolite Schengen ( w tym wizy tranzytowe):


  Obywatele Ukrainy i Rosji – 35 euro (ekspresowe rozpatrzenie w uzasadnionych przypadkach– 70 euro)
  Obywatele innych krajów – 60 euro


  Wizy narodowe:


  Obywatele Ukrainy – bezpłatnie. Nie ma możliwości ekspresowego rozpatrzenia.


  W przypadku składania wniosku bezpośrednio w Konsulacie Generalnym RP w Odessie wniosek należy opłacić w Kredobanku. W przypadku aplikowania w Punkcie Przyjmowania Wniosków wizowych wniosek opłacamy na miejscu. Opłata za rozpatrzenie wniosku nie zawiera opłaty za usługę PPWW. W przypadku otrzymania decyzji negatywnej opłata nie jest zwracana.

   


  Nie pobiera się opłat za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku wizowego od:


  a) osób bliskich - małżonków, dzieci (w tym przysposobionych), rodziców (w tym opiekunów), dziadków i wnuków - obywateli Ukrainy legalnie zamieszkujących na terytorium państw członkowskich, lub obywateli Unii Europejskiej przebywających na terytorium państwa członkowskiego, którego są obywatelami
  b) członków oficjalnych delegacji, którzy na oficjalne zaproszenia skierowane do Ukrainy uczestniczą w spotkaniach, konsultacjach, negocjacjach lub programach wymiany, a także w wydarzeniach organizowanych na terytorium jednego z państw członkowskich przez organizacje między-rządowe;
  c) członków rządów i parlamentów krajowych i regionalnych oraz sądów konstytucyjnych i sądów najwyższych, w przypadku gdy nie są oni zwolnieni z obowiązku wizowego na mocy niniejszej umowy;
  d) uczniów, studentów, studentów studiów podyplomowych oraz towarzyszących im nauczycieli, którzy odbywają podróż w celu podjęcia nauki lub odbycia szkoleń;
  e) osób niepełnosprawnych, i - jeśli to konieczne - ich opiekunów;
  f) osób, które przedstawiły dowody potwierdzające konieczność wyjazdu z przyczyn humanitarnych, w tym w celu poddania się pilnemu zabiegowi medycznemu, oraz osób im towarzyszących, w celu udziału w pogrzebie osoby bliskiej albo w celu odwiedzenia ciężko chorej osoby bliskiej;
  g) uczestników międzynarodowych imprez sportowych oraz osób im towarzyszących;
  h) osób biorących udział w działaniach naukowych, kulturalnych i artystycznych, w tym programach uniwersyteckich i innych programach wymiany;
  i) uczestników oficjalnych programów wymiany organizowanych przez miasta bliźniacze i inne podmioty komunalne
  j) dziennikarzy „i członków personelu technicznego towarzyszących im w ramach swoich obowiązków zawodowych”;

  k) emerytów i rencistów;
  l) kierowców przewożących towary w ruchu międzynarodowym i świadczących usługi transportu pasażerskiego, przemieszczających się na obszar państw członkowskich pojazdami zarejestrowanymi na Ukrainie;
  m) członków załóg pociągów, wagonów chłodniczych i lokomotyw w pociągach międzynarodowych przemieszczających się na obszar państw członkowskich;
  n) dzieci poniżej 18. roku życia oraz pozostających na utrzymaniu rodziców dzieci poniżej 21. roku życia.

  o) przedstawicieli wspólnot wyznaniowych;
  p) przedstawicieli wolnych zawodów biorących udział w międzynarodowych wystawach, konferencjach, sympozjach, seminariach lub innych podobnych imprezach odbywających się na terytorium państw członkowskich;
  q) osób w wieku do lat 25 uczestniczących w seminariach, konferencjach, imprezach sportowych, kulturalnych lub edukacyjnych organizowanych przez organizacje nienastawione na osiąganie zysku;
  r) przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego odbywających podróże w celu udziału w szkoleniach, seminariach i konferencjach, w tym w ramach programów wymiany;
  s) uczestników oficjalnych programów współpracy transgranicznej Unii Europejskiej, takich jak Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa


   

  KOMUNIKAT

   

   W związku z zakończeniem współpracy z firmami turystycznymi na zasadach akredytacji, osoby ubiegające się o wizy w celach turystycznych mogą dokonać rejestracji w trybie indywidualnym korzystając z  rejestracji wniosku wizowego za pośrednictwem Call Centre jak i online, poprzez wybranie kategorii „Schengen turystyka"


   

  PODSTAWOWE AKTY PRAWNE

   

  Podstawowymi aktami prawnymi przy rozpatrywaniu wniosku wizowego są:

   

  1. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy)
  2. UMOWA o ułatwieniach w wydawaniu wiz między Wspólnotą Europejską a Ukrainą
  3. UMOWA między Unią Europejską a Ukrainą zmieniająca Umowę między Wspólnotą Europejską a Ukrainą o ułatwieniach w wydawaniu wiz

   W przypadkach obywateli innych państw, z którymi UE podpisała umowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz, podstawowymi aktami prawnymi przy rozpatrywaniu wniosku są:

    

  4. UMOWA między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej;
  5. UMOWA między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii o ułatwieniach w wydawaniu wiz;
  6. UMOWA między Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną o ułatwieniach w wydawaniu wiz;
  7. UMOWA między Wspólnotą Europejską a Republiką Czarnogóry o ułatwieniach w wydawaniu wiz;
  8. UMOWA między Unią Europejską a Gruzją o ułatwieniach w wydawaniu wiz;
  9. UMOWA między Wspólnotą Europejską a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii o ułatwieniach w wydawaniu wiz;
  10. UMOWA między Wspólnotą Europejską a Republiką Serbii o ułatwieniach w wydawaniu wiz;
  11. UMOWA między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz.
  12. UMOWA między Unią Europejską a Republiką Mołdawii w sprawie zmiany Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz

   Uwaga: w przypadku obywateli FYROM, Serbii, Czarnogóry, Mołdowy, Bośni i Hercegowiny oraz Albanii, posiadaczy paszportów biometrycznych, obowiązuje ruch bezwizowy.

    

  W pozostałych przypadkach stosuje się przepisy Wspólnotowego Kodeksu Wizowego.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: