close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 29 kwietnia 2019

  Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz art. 39 § 2 Kodeksu wyborczego głosowanie odbędzie się w niedzielę 26 maja 2019 r. w godz. 7.00-21.00.

   

  Wybory do Parlamentu Europejskiego w obwodach utworzonych  za granicą, zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684).

  Obywatele polscy oraz obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi stale zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. 

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą
  (Dz. U., poz. 772) na terenie okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Odessie został utworzony jeden obwód głosowania:

  Obwód głosowania nr 159, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Konsulat Generalny RP w Odessie, ul. Uspenska 2/1, 65014 Odesa;

   

  Osoby uprawnione do głosowania za granicą

   

   

  Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma osoba, która:

  1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
  2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
  4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
  5. posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty; a w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim - ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość,

        6)  zostanie wpisana do spisu wyborców.

   

   

   

   

  Spis wyborców

   

  Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

   

  Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW e-WYBORYhttps://ewybory.msz.gov.pl

   

  Zgłoszenie powinno zawierać (plik do pobrania):

  1. Nazwisko
  2. Imię (imiona)
  3. Imię ojca
  4. Datę urodzenia
  5. Numer ewidencyjny PESEL
  6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
  7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim należy podać numer ważnego paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz miejsce i datę jego wydania.
  8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą albo obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi stale zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW e-WYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl

   

  bądź Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Odessie:

  1. telefonicznie, nr tel.: +38 (048) 718-24-80 lub +38 0504 923 575
  2. e-mailowo: odessa.kg.sekretariat@msz.gov.pl
  3. pisemnie, na adres: Konsulat Generalny RP w Odessie, ul. Uspenska 2/1, 65014 Odesa
  4. ustnie: w siedzibie Konsulatu
  5. faksem, nr faksu: +38 (048) 722-77-01

   

  Zgłoszenia można dokonać do dnia 23 maja 2019 r. (włącznie).

   

   

   

  Zaświadczenia wydawane przez Konsula

  Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

   

  Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Odessie pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej najpóźniej do dnia 24 maja 2019 r. (włącznie):

  1. e-mailowo: odessa.kg.sekretariat@msz.gov.pl
  2. pisemnie, na adres: Konsulat Generalny RP w Odessie, ul. Uspenska 2/1, 65014 Odesa
  3. faksem, nr faksu: +38 (048) 722-77-01.

   

  Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem  osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

   

  Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

   


  Informacja o składzie

  Obwodowej Komisji Wyborczej nr 159 w Odessie

  do przygotowania i przeprowadzenia wyborów

  do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

   

  1.

  Witold Jacek Lisicki, Uzupełnienie składu (konsul), zam. Odessa

  2.

  Bogusław Zbigniew Barszcz, Uzupełnienie składu (konsul), zam. Odessa

  3.

  Sylwia Maria Cichoń, Uzupełnienie składu (konsul), zam. Odessa

  4.

  Wiesława Kozioł, Uzupełnienie składu (konsul), zam. Odessa

  5.

  Justyna Lalik, Uzupełnienie składu (konsul), zam. Odessa

  6.

  Maciej Tyburcy, Konsul, zam. Odessa

   

  Siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej nr 159 w Odessie jest Konsulat Generalny RP Uspenska 2/1 65014 Odesa, Odessa, Ukraina.

  _______________________________________________________________________________________

   

  Obwieszczenie o zarządzeniu wyborów do Parlamentu Europejskiego

   

  Obwieszczenie o zarejestrowanych w okręgu nr 4 listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

   

  Obwieszczenie o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu

  __________________________________________________

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: