close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PASZPORTY

 • 31 sierpnia 2016

  INFORMACJE PASZPORTOWE

  Każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu, pozbawienie lub ograniczenie tego prawa może nastąpić wyłącznie w przypadkach  określonych w ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 268 j.t.,  z późn. zm.).

   

  Organem paszportowym dla obywateli polskich przebywających za granicą jest konsul.

   

  Konsul wydaje dwa rodzaje dokumentów paszportowych: paszporty i paszporty tymczasowe. (Konsul honorowy nie jest organem paszportowym i nie wykonuje czynności związanych z wydawaniem dokumentów paszportowych).

   


   Paszport

   

  - wydany osobie, która nie ukończyła 13 lat – jest ważny 5 lat od daty jego wydania,

  - wydany osobie powyżej 13. roku życia – jest ważny 10 lat od daty jego wydania.

  Paszport zawiera dane biometryczne (wizerunek twarzy i odciski palców jego posiadacza  umieszczone w paszporcie w formie elektronicznej). 

    

  Paszport tymczasowy 

  wydaje się:

   

  1. Osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu  sporządzonego w RP (o ile interesant wyrazi takie życzenie i złoży wniosek),
  2. Osobom przebywającym czasowo w RP i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu,
  3. Osobom przebywającym w RP i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny,
  4. Osobom przebywającym w RP i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową,
  5. Osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy.

  Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od daty jego wydania. W paszportach tymczasowych  nie zamieszcza się danych biometrycznych.

  Paszporty  tymczasowe osobom przebywającym czasowo w RP i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu -  wydaje w RP wojewoda, a za granicą konsul. Paszport tymczasowy jest wydawany w urzędzie, do którego zgłosił się interesant w celu złożenia wniosku o jego wydanie.

   

   

  Złożenie wniosku o wydanie paszportu (biometrycznego)

   

  Paszport wydaje się na wniosek osoby pełnoletniej po przedłożeniu wymaganych dokumentów, pobraniu danych biometrycznych i uiszczeniu opłaty.

   

  Przed  udaniem się do konsulatu należy z wyprzedzeniem zapoznać się z zasadami i trybem  obsługi interesantów w danym urzędzie konsularnym. W niektórych urzędach konsularnych istnieje możliwość lub wymóg rezerwacji terminów na złożenie wniosku paszportowego za pośrednictwem systemu E-KONSULAT.

  Informacje o okresie oczekiwania na paszport w danym urzędzie konsularnym są zamieszczone na stronach internetowych  urzędu.

   

  Wniosek składa się osobiście. Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu  składa:

   

  • Czytelnie wypełniony wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego. Wniosek należy wypełnić przed wizytą w konsulacie. Wniosek oraz instrukcja jego wypełnienia są dostępne pod tymi odnośnikami: wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego, Informacja dotycząca wypełnienia wniosku o wydanie przez konsula RP paszportu albo paszportu tymczasowego.
  • Kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, a także osoba, której stan zdrowia nie pozwala na wykonanie fotografii określonej powyżej w zakresie wizerunku, może złożyć fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej. Wymogi dotyczące fotografii określone w tym akapicie stosuje się również wobec dzieci do 5. roku życia. Istnieje również możliwość dołączenia fotografii przedstawiającej osobę: w okularach z  ciemnymi szkłami, należy wówczas przedłożyć orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 lat oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku (wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności),w nakryciu głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania (nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy) - po złożeniu zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w RP.
  • Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia (oryginał) - w  przypadku ubiegania się o dokument paszportowy za granicą przez osoby nieposiadające numeru PESEL.
  • Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa (oryginał) - w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą.

   

  Należy również okazać:

   

  • dotychczasowy paszport (odpowiednio - paszport tymczasowy),
  • w przypadku osób powyżej 18 roku życia dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty
  • w przypadku małoletnich (do 18 roku życia) nie wymaga się przedstawienia dokumentu uprawniającego do skorzystania z ulgi w sprawie dotyczącej wydania paszportu, z wyłączeniem małoletnich posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

   

  a także dokonać opłaty konsularnej - na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw  Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych. Opłatę konsularną wnosi się przed wykonaniem czynności konsularnej.

     

  Tożsamość i obywatelstwo osoby, która nie posiada ważnego dokumentu paszportowego, organ paszportowy ustala na podstawie ważnego dowodu osobistego, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów osoba ta ma obowiązek posiadania dowodu osobistego lub nie mając takiego obowiązku, posiada dowód osobisty.

  Tożsamość i obywatelstwo osoby, która nie posiada ważnego dokumentu paszportowego i nie posiada ważnego dowodu osobistego, organ paszportowy ustala na podstawie danych zawartych w dostępnych ewidencjach i rejestrach; tożsamość osoby organ paszportowy może także potwierdzić na podstawie innych dokumentów zawierających fotografię, przedłożonych przez osobę, która ubiega się o wydanie dokumentu paszportowego.

   Jeżeli na podstawie danych zawartych w przedłożonych dokumentach oraz ewidencjach lub rejestrach, o których mowa powyżej nie można ustalić tożsamości i obywatelstwa osoby ubiegającej się o dokument paszportowy, dane te budzą wątpliwości lub występują w nich rozbieżności - organ paszportowy może żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów, w szczególności odpisów skróconych polskich aktów stanu cywilnego, odpisów zupełnych polskich aktów stanu cywilnego, ważnego zagranicznego dokumentu tożsamości lub dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego, wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 1829 oraz z 2019 r. poz. 730).

   

   

   Od osoby ubiegającej się o paszport (biometryczny) pobiera się odciski palców wskazujących obu dłoni za pomocą elektronicznego urządzenia do pobierania odcisków palców. Dane biometryczne w postaci odcisków palców, po wprowadzeniu do ewidencji paszportowej, podlegają zaszyfrowaniu.

  W paszportach wydawanych osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, nie zamieszcza się obrazu linii papilarnych.

   

  Uwaga:

  W przypadku składania wniosku przez osobę, która nie posiada numeru PESEL, konsul występuje o nadanie numeru PESEL;  jednakże należy pamiętać, iż osoba ta powinna złożyć odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia. Bez złożenia  odpisu polskiego aktu urodzenia nie ma możliwości uzyskania numeru PESEL.

  Nie należy zwracać się do organów krajowych w sprawie nadania numeru PESEL, gdyż  numer PESEL obywatelom polskim zamieszkałym za granicą, ubiegającym się o wydanie paszportu - jest nadawany na wniosek konsula (za czynność tę nie pobiera się opłat). Powyższe wynika z art. 31a ust. 3 pkt 4 i ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 993 j.t., z późn. zm.).

   

  Nie ma możliwości przyjęcia wniosku o wydanie paszportu, jeśli osoba nie ma numeru PESEL i nie przedkłada w dniu składania wniosku  odpisu polskiego aktu urodzenia.

  Numer PESEL zamieszcza się w paszporcie. Nie ma możliwości wydania paszportu bez numeru PESEL.

   

  Osoba wnioskująca o paszport otrzymuje pisemne potwierdzenie złożenia wniosku, na którym jest wskazany przewidywany okres oczekiwania na paszport oraz indywidualny „numer  dostępu” do strony internetowej, na której można sprawdzać stan realizacji wniosku o wydanie paszportu.

   

  Dodatkowe informacje dotyczące składania wniosku o paszport

   

  1.  Zaleca się składanie wniosku o paszport z odpowiednim wyprzedzeniem czyli przed upływem terminu ważności posiadanego paszportu.

  Sugerujemy sprawdzenie na stronie internetowej urzędu konsularnego, w którym będzie składany wniosek, jaki jest aktualnie w tym urzędzie okres oczekiwania na wydanie paszportu.

  Dane teleadresowe urzędów konsularnych dostępne są na stronie: 

  https://bazateleadresowa2.msz.gov.pl/

   

  Należy także wziąć pod uwagę niżej wymienione kwestie - co umożliwi osobie zainteresowanej podjęcie decyzji, kiedy powinna złożyć wniosek o wydanie paszportu.  Odpowiednio wcześniejsze  złożenie  wniosku  może mieć  pozytywny wpływ na  planowane przez interesanta  działania, przedsięwzięcia, podróże, itp.

   

  • Jeśli posiadacz paszportu zamierza odbyć podróż do innego kraju, należy uzyskać informacje o aktualnych przepisach określających zasady wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium tego kraju - w zakresie wymaganej ważności paszportu (ten aspekt należy uwzględnić również przy ubieganiu się o wizę, jeśli taki obowiązek istnieje).

    

  • W przypadku zamieszkiwania (lub przebywania) w kraju, w którym wymaga się w sprawie o przedłużenie wizy pobytowej (o uzyskanie wizy nowego rodzaju lub prawa pobytu) - okazania paszportu z określonym okresem ważności, należy również mieć na uwadze, aby ze stosownym  wyprzedzeniem złożyć wniosek o wydanie nowego paszportu.

   

  • Osoba posiadająca paszport, w którym brakuje miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy oraz osoba, w przypadku której nastąpiła zmiana wyglądu, mogąca utrudnić ustalenie jej tożsamości  - powinna rozważyć  kwestię złożenia wniosku o wydanie nowego paszportu.

  1a. W przypadku zmiany lub konieczności sprostowania danych zamieszczonych w dokumencie paszportowym (nazwiska, imienia/imion, daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL), osoba posiadająca ważny dokument paszportowy jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 90 dni.

   

  2.  Miejsce składania wniosku o wydanie paszportu.

   

  Zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych („paszporty i paszporty tymczasowe w RP wydaje i odmawia ich wydania wojewoda, do którego wpłynął wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, a za granicą - konsul”), w warunkach konsularnych jest możliwe przyjęcie przez konsula wniosku o wydanie paszportu od osoby niezamieszkałej w danym  okręgu konsularnym.

  Jednakże osoba mająca zamiar złożyć wniosek o wydanie paszportu w innym organie paszportowym niż w konsulacie mającym siedzibę w okręgu konsularnym jej miejsca  zamieszkania - powinna uwzględnić następujące kwestie:

  - W przypadku wymogu uzyskania apostille na załączanych do sprawy paszportowej dokumentach sądowych, notarialnych, itp. (lub odpowiednio wymogu legalizacji tych dokumentów), sporządzonych w innym państwie niż państwo, w którym konsul wykonuje funkcje - na osobie składającej wniosek spoczywa obowiązek uzyskania apostille lub legalizacji dokumentu, a także urzędowego tłumaczenia dokumentu. 

  - W  razie zaistnienia konieczności wpisania do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznych aktów stanu cywilnego, wydanych w innym państwie niż w państwie, w którym funkcje wykonuje dany konsul - ew. pośrednictwo konsula w tym zakresie może wiązać się z dłuższym okresem oczekiwania na realizację tej procedury /np. z powodu konieczności uzyskania wyjaśnień (od właściwego konsula) ze względu na różnorodność procedur w poszczególnych krajach w zakresie sporządzania aktów stanu cywilnego (przy uwzględnieniu również ew. wymogu uzyskania apostille lub dokonania legalizacji dokumentu)/.

  Odbiór paszportu następuje w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek o wydanie tego dokumentu.

  - W przypadku złożonych i skomplikowanych spraw paszportowych konsul wykonujący funkcje w innym okręgu konsularnym niż miejsce zamieszkania osoby - po przyjęciu wniosku o wydanie paszportu - może być zobligowany do uzyskania informacji o warunkach prawnych występujących w kraju zamieszkania osoby (co jest możliwe do zrealizowania jedynie za pośrednictwem konsula wykonującego funkcje w danym okręgu konsularnym - zgodnie z obowiązującymi w praktyce międzynarodowej zasadami i zwyczajami), w sytuacji takiej może nastąpić wydłużenie okresu oczekiwania na paszport.

  3.  Niektóre urzędy konsularne umożliwiają obywatelom polskim złożenie wniosku o wydanie paszportu  podczas organizowanych w tym celu dyżurów konsula poza siedzibą urzędu. Szczegółowe informacje nt. dyżurów konsularnych zamieszczane są na stronach internetowych tych urzędów. Dodatkowych informacji  udzielają poszczególne urzędy konsularne.

   

   Drugi paszport

   

  W wyjątkowych sytuacjach dotyczących osoby występującej o paszport, w szczególności uzasadnionych: względami ochrony życia i zdrowia tej osoby, poważnymi trudnościami w prowadzeniu przez nią działalności humanitarnej, posiadaniem w paszporcie wiz lub pieczęci potwierdzających przekraczanie granicy państw lub pobyt na ich terytorium, co uniemożliwia lub znacznie utrudnia wjazd na terytorium innego państwa, względami bezpieczeństwa państwa - po uprawdopodobnieniu tych okoliczności, tej samej osobie można wydać drugi paszport - ważny przez 2 lata od daty wydania.

   

  Osoba zainteresowana uzyskaniem drugiego paszportu kieruje w tej sprawie podanie do Ministra Spraw Wewnętrznych (przesyła do Departamentu Spraw Obywatelskich MSW) wraz z uzasadnieniem i udokumentowaniem swoich argumentów  wskazanych w podaniu - w celu uzyskania decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wydania jej drugiego paszportu. Minister Spraw Wewnętrznych, w drodze decyzji administracyjnej, wyraża zgodę lub odmawia wyrażenia zgody na wydanie obywatelowi drugiego paszportu.

  Osoba, która otrzymała decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych wyrażającą zgodę na wydanie drugiego paszportu, składa wniosek o jego wydanie do Ministra Spraw Wewnętrznych albo wybranego przez siebie wojewody, a za granicą - do konsula. Decyzja, o której mowa, wygasa, jeżeli złożenie wniosku o wydanie paszportu nie nastąpi przed upływem 3 miesięcy od dnia jej wydania.

   

   

  Paszport tymczasowy

   

  Paszport tymczasowy wydaje się na wniosek osoby pełnoletniej po przedłożeniu dokumentów wymienionych w punkcie „Złożenie wniosku o wydanie paszportu (biometrycznego)” i uiszczeniu opłaty konsularnej.

  Warto pamiętać, że  w razie potrzeby, np. w sytuacji, kiedy posiadany paszport  utracił  już ważność, a zachodzi pilna konieczność wyjazdu - konsul może wydać paszport tymczasowy na czas oczekiwania na paszport (który jest sporządzany w Polsce). Paszport tymczasowy jest sporządzany w urzędzie konsularnym.

   

  W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wydawanie przez konsula paszportu tymczasowego bez zamieszczania w nim numeru PESEL (brak takiej możliwości w kraju).

  Konsul może w szczególnie uzasadnionych przypadkach przyjąć odpisy zagranicznych aktów stanu cywilnego od osób ubiegających się o wydanie paszportu tymczasowego (brak takiej możliwości w kraju).

   

   

  Osoby małoletnie

   

  Na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej jest wymagana pisemna zgoda obojga rodziców (odpowiednio -  ustanowionych przez sąd opiekunów).

  Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna - zawierającą potwierdzenie własnoręczności jego podpisu przez organ paszportowy lub notariusza. /W przypadku potwierdzenia własnoręczności podpisu przez notariusza pochodzącego z innego kraju niż kraju (krajów), w którym konsul wykonuje funkcje - może zaistnieć konieczność uzyskania na tym dokumencie apostille lub legalizacji tego dokumentu. Konsulowie udzielają informacji w tym zakresie/. 

   

  W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.  

   

  Przy składaniu wniosku wymagana jest obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 lat.

   

  Nie pobiera się odcisków palców od dzieci, które nie ukończyły 12 lat.

   

  W dokumentach paszportowych wydawanych osobom, które nie ukończyły 13 lat, nie zamieszcza się podpisu posiadacza.

  Rodzice zamierzający złożyć wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej, która urodziła się za granicą i nie posiada jeszcze numeru PESEL, mogą skorzystać z pośrednictwa konsula w zarejestrowaniu zagranicznego aktu urodzenia w polskich księgach stanu cywilnego (w celu uzyskania odpisu polskiego aktu urodzenia, wymaganego do nadania numeru PESEL).

  Informacji w zakresie dotyczącym wpisywania do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznych aktów stanu cywilnego udzielają konsulowie. 

   

  Jeżeli nie nastąpiło uznanie lub ustalenie ojcostwa osoby małoletniej, dla której jest składany wniosek, zaleca się złożenie odpisu zupełnego polskiego aktu urodzenia dziecka.  W takiej sytuacji zgodę na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej wyraża jedynie matka dziecka.

  Odbioru dokumentu paszportowego wydanego małoletniemu może dokonać jeden z rodziców lub odpowiednio ustanowionych przez sąd opiekunów - po okazaniu swojego dokumentu paszportowego i przedłożeniu do anulowania dotychczasowego dokumentu paszportowego małoletniego.

   

   

  Odbiór dokumentu paszportowego

   

  Dokument paszportowy odbiera się osobiście w urzędzie, w którym nastąpiło złożenie wniosku.

  Przy odbiorze tego dokumentu przedkłada się dotychczas posiadany dokument paszportowy, który organ paszportowy anuluje (z wyłączeniem stron zawierających ważne wizy) i zwraca  wnioskodawcy.

  Osoba odbierająca dokument paszportowy sprawdza za pomocą czytnika elektronicznego, czy dane osobowe i biometryczne są zgodne ze stanem faktycznym, potwierdza jego odbiór, wpisując datę oraz składając podpis na wniosku paszportowym.

  W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w warunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do urzędu konsularnego, na pisemny, uzasadniony wniosek o odstąpienie od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego, konsul może odstąpić od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego. Należy jednak pamiętać, że osoba ubiegająca się o dokument paszportowy przekazuje przed jego odbiorem organowi paszportowemu, w którym został złożony wniosek, dotychczas posiadany paszport lub paszport tymczasowy w celu jego anulowania.

   

  We wniosku, który wypełnia się przy składaniu wniosku paszportowego, należy wskazać adres doręczenia dokumentu (formularze wniosków są dostępne w konsulatach).

   

  Konsul przesyła dokument paszportowy  pod wskazany adres za pośrednictwem operatora wykonującego usługi pocztowe lub przewozowe - z uwzględnieniem bezpieczeństwa przekazywanego dokumentu lub pisemnie informuje osobę o braku przesłanek uzasadniających odstąpienie od osobistego odbioru dokumentu paszportowego. 

  Wysłanie nowego paszportu/paszportu tymczasowego następuje po anulowaniu dotychczasowego dokumentu paszportowego (który należy przesłać do konsula). Koszt przesyłki ponosi osoba zainteresowana.

   

   

  Opłaty konsularne

   

  Opłaty konsularne pobiera się w wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 522) Interesant wnioskujący o wykonanie czynności konsularnej wnosi opłatę konsularną przed wykonaniem czynności.

   

  Rodzaje czynności konsularnych podlegających opłacie i wysokość opłat za te czynności są określone w taryfie opłat konsularnych, stanowiącej załącznik do w/w rozporządzenia. W pozycjach od 1.01 do 1.08 taryfy opłat konsularnych są wskazane czynności paszportowe oraz wysokość pobieranych za nie opłat. Opłaty konsularne pobiera się w walucie państwa przyjmującego.

   

  Opłaty konsularne za wydanie paszportu obniża się o 50% w przypadku wydania paszportu:

  1) emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także współmałżonkom tych osób pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;

  2)   osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;

  3)   kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2012 r. poz. 400);

  4) ) osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniom i studentom do ukończenia 26 roku życia.

  W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu - przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

   

  Osoba korzystająca z ulgi w opłacie konsularnej przedstawia konsulowi do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi (np. dokument potwierdzający ustalone prawo osoby do emerytury, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, legitymację szkolną, legitymację studencką).

   

  Opłaty konsularne obniża się w przypadku wydania nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu w związku:

  1)   ze zmianą lub koniecznością sprostowania danych podlegających wpisowi do paszportu (nazwiska, imienia/imion, daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL),

  2)   ze zmianą wyglądu osoby posiadającej paszport mogącą utrudnić ustalenie jej tożsamości;

  3)   z brakiem w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy.

  Wysokość opłaty konsularnej za wydanie nowego paszportu w przypadkach, o których mowa powyżej, ustala się, odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku o wydanie nowego paszportu jedną dziesiątą część tej opłaty za każdy pełny rok pozostający do upływu terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu - w przypadku paszportu z terminem ważności 10 lat lub jedną  piątą - w przypadku wydania paszportu z terminem ważności 5 lat.

   

  Nie pobiera się opłat konsularnych za wydanie paszportu od:

   

  • osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu miały ukończone 70 lat;
  • osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych  albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich pobyt za granicą związany jest z długotrwałym leczeniem lub koniecznością poddania się operacji;
  • osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej.

  Podwyższoną o 200% opłatę konsularną za wydanie paszportu pobiera się w przypadku wydania nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza.

   Utrata dokumentów paszportowych, zniszczenie

   

  Osoba, która utraciła dokument paszportowy lub której dokument paszportowy uległ zniszczeniu, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy, który dokument wydał lub organ paszportowy właściwy ze względu na miejsce pobytu tej osoby.

  Organ paszportowy (za granicą - konsul) po przyjęciu zawiadomienia, ustaleniu tożsamości osoby i danych utraconego/zniszczonego dokumentu paszportowego - wprowadza do ewidencji paszportowej, a następnie przekazuje do centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych - informację, że dokument ten utracił ważność.

  Odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której został wydany. Jeżeli osoba odnalazła własny dokument paszportowy wcześniej zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do jego zwrotu właściwemu miejscowo organowi paszportowemu. Obowiązek zwrotu dokumentu paszportowego następuje bez względu na to, czy osoba posiada już nowy dokument wydany w miejsce utraconego, czy też o wydanie nowego dokumentu nie występowała.

   

   Dokument paszportowy traci ważność

   

  1) z dniem zawiadomienia (organu paszportowego) o jego utracie, zniszczeniu lub znalezieniu;

  2) z  dniem utraty obywatelstwa polskiego przez posiadacza dokumentu paszportowego,

  3) z dniem śmierci jego posiadacza,

  4) po upływie 60 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę następujących danych: nazwiska, imienia (imion), daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.

  W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące.

   

   Utrata dokumentu paszportowego za granicą - a sprawa powrotu do miejsca stałego pobytu

   

  Konsul po potwierdzeniu danych i tożsamości osoby wydaje jej paszport tymczasowy na powrót do miejsca stałego pobytu.

  Jeśli w utraconym dokumencie paszportowym była zamieszczona wiza, należy pamiętać o uzyskaniu informacji o procedurze wyjazdowej z kraju pobytu (w sytuacji nieposiadania tego dokumentu paszportowego).

  Jeśli obywatel polski przebywa w kraju, w którym nie ma polskiego urzędu konsularnego, może zwrócić się o wydanie tymczasowego dokumentu podróży (Emergency Travel Document) do konsula przedstawicielstwa Państwa Członkowskiego UE, mającego siedzibę w tym kraju.

  Emergency Travel Document jest dokumentem, który może być wydany - z upoważnienia polskiego konsula - na pojedynczy przejazd w celu powrotu do Polski lub do Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej.

  Sugeruje się, aby w razie zaistnienia takiej sytuacji nawiązać kontakt (telefoniczny) z polskim konsulem wykonującym funkcje w danym państwie (należącym do danego okręgu konsularnego), a mającym siedzibę w innym państwie - w celu uzyskania pomocniczych informacji i porad, m.in. dotyczących procedury wyjazdowej z kraju pobytu na podstawie wymienionego dokumentu i ew. pobytu w strefie tranzytowej innego państwa podczas trwania podróży. Konsulowie udzielają pomocy interesantom w tym zakresie.

   

  Zasady dotyczące wydawania tymczasowego dokumentu podróży są zawarte w Decyzji Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich Zebranych w Ramach Rady z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia tymczasowego dokumentu podróży (Dz.U. UE L z dnia 6 lipca 1996 r., z póz. zm.).

   

   

  Utrata ważności dokumentu paszportowego za granicą - a sprawa wjazdu obywatela polskiego na terytorium RP

   

  Utrata ważności dokumentu paszportowego nie pozbawia jego posiadacza (obywatela polskiego) prawa  wjazdu na podstawie tego dokumentu na terytorium RP.

  Jednakże należy mieć na uwadze, iż uregulowanie to nie dotyczy w jakimkolwiek zakresie prawa wjazdu i pobytu posiadacza tego dokumentu na terytorium innego państwa. Zatem należy zapoznać się z wymogami, które podróżny musi spełnić również przy przekraczaniu granicy podczas opuszczania kraju pobytu oraz ew. przejazdu przez inne kraje. W przypadku planowania podróży samolotem – należy również z wyprzedzeniem sprawdzić, czy jest ew. możliwość ze strony danego przewoźnika przyjęcia na pokład samolotu osoby, która posiada nieważny dokument paszportowy.

  W przypadku zgłoszenia się przy wjeździe na terytorium RP (np. na lotnisku) do kontroli granicznej osoby, która przedstawi nieważny dokument paszportowy - funkcjonariusz Straży Granicznej:

  1)   dopuszcza do przekroczenia granicy państwowej po potwierdzeniu tożsamości i obywatelstwa polskiego osoby;

  2)   zatrzymuje dokument paszportowy osoby;   

  3)   wydaje zaświadczenie potwierdzające zatrzymanie dokumentu paszportowego (przesyła zatrzymany dokument do organu, który go wydał).

  Mając powyższe na uwadze, należy te kwestie uwzględnić całościowo w planowaniu swoich działań i zamierzeń, aby brak ważnego dokumentu paszportowego nie spowodował utrudnień nie tylko przy wyjeździe z terytorium danego państwa, ale również w dalszym etapie podróży (i ew. powrocie do miejsca zamieszkania za granicą, itd.).

   

   Dodatkowe informacje

   

  1.  Konsul, jako organ paszportowy, wykonuje - w przypadkach określonych w ustawie  z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych - niektóre czynności paszportowe, których realizacja nie jest możliwa w kraju, należą do nich m. in.:

  - wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu (biometrycznego),

  - wydanie w szczególnie uzasadnionych przypadkach paszportu tymczasowego bez numeru PESEL,

  - przyjęcie w szczególnie uzasadnionych przypadkach do sprawy wydania paszportu tymczasowego zagranicznego aktu stanu cywilnego,   

  - wydanie paszportu tymczasowego z urzędu,

  - odstąpienie od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego (przesłanie).

   

  W niektórych przypadkach powyższe kwestie należy mieć na uwadze w planowaniu swoich zamierzeń i przedsięwzięć.

   

  2. Nie ma możliwości przedłużenia ważności dokumentu paszportowego.

  3  Nie ma możliwości wydania dokumentu paszportowego bez fotografii. 

  4. W ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych określone zostały dane, jakie zamieszcza się w dokumentach paszportowych. Nie ma zatem możliwości zamieszczenia w nich dodatkowych danych,  np. tytułów naukowych, pseudonimów artystycznych, itp.

   

   

  Akty prawne

   

  Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 758).

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U.  poz. 1026, z późn. zm.).

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U. 2019 poz. 1313)

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji (Dz. U.  poz. 131).

  Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U.  poz. 1274).

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. poz. 2237).

  Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i w dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie (Dz. U. L. 385/1).

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 444/2009 z dnia 28 maja  2009  r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 w sprawie norm  dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w  paszportach i w dokumentach   podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie (Dz. U. UE  L 142/1)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: