close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 4 października 2018

  Konsulat Generalny RP w Odessie ogłasza konkurs na pracę plastyczną pt.: "Stulecie Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej"

  Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem:

  Wyciąg z regulaminu konkursu na pracę plastyczną

  „Stulecie Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej”

   

  1. Organizatorem Konkursu jest Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Odessie (Organizator).

  2. Konkurs organizowany jest w ramach Dni Polski w Odeskim Okręgu Konsularnym oraz obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

  3. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 0 do 12 lat zamieszkałych w Odeskim Okręgu Konsularnym mających polskie pochodzenie lub działających w organizacjach na terenie okręgu konsularnego

  4. Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu i wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp.). Prace konkursowe powinny poruszać tematykę „Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej”. Prace konkursowe uczestnicy wykonują w formacie  A3 i podpisują na odwrocie.

  5. Prace konkursowe mogą zostać wykonane indywidualnie lub zbiorowo.

  6. Warunkiem formalnym zakwalifikowania się do Konkursu jest dostarczenie – wraz z pracą plastyczną – prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz zgody  (Załącznik nr 1, 2 

  do Regulaminu) oraz spełnienie warunków zapisanych w Regulaminie. Formularz zgłoszeniowy wypełnia

  i podpisuje przedstawiciel ustawowy (rodzic lub opiekun prawny) Uczestnika Konkursu.

  7. Praca konkursowa nie może być wcześniej publikowana, zgłoszona do innego konkursu, obciążona wadami prawnymi lub roszczeniami osób trzecich, nie może być kopią ani przedrukiem istniejących prac.

  8. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje przedstawiciel ustawowy (rodzic lub opiekun prawny) Uczestnika.

  9. Termin dostarczenia prac upływa 19 października 2018 r. o godzinie 16.30 (decyduje data wpływu

  do Organizatora).

  10. Pracę wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy przesłać pocztą na adres Organizatora : ul. Uspienska 2/1, 65014 Odessa lub złożyć osobiście w Konsulacie Generalnym RP w Odessie.

  11. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 22 października  2018 r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora www.odessa.msz.gov.pl oraz ogłoszone

  22  października 2018 r. podczas wystawy prac plastycznych wszystkich uczestników Konkursu.

  12. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają od organizatora indywidualne nagrody rzeczowe.

  13. Nagrody dla autorów zwycięskich prac plastycznych zostaną wręczone 22 października 2018 r. podczas wystawy prac plastycznych wszystkich uczestników Konkursu. O przyznanych nagrodach oraz  dokładnym terminie i sposobie wręczenia nagród Organizator poinformuje autorów zwycięskich prac mailowo

  lub telefonicznie.

  14. Zgłoszenie do  Konkursu stanowi zgodę na przestrzeganie Regulaminu Konkursu oraz jest równoznaczne z pełną i świadomą jego akceptacją.

  15. Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela:

  Konsulat Generalny RP w Odessie, adres: ul. Uspienska 2/1, 65014 Odessa

  telefon: +38 048 718 24 80, e-mail: odessa.kg.sekretariat@msz.gov.pl

  16. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

   

  Szczegółowe informacje:

  1. Regulamin konkursu na pracę plastyczną "Stulecie Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej"

  2. Oświadczenia (załączniki 1 i 2 do regulaminu)

  3. Zgoda na wizerunek osoby małoletniej

  4. Informacja RODO 

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: