close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 9 października 2018

  Konsulat Generalny RP w Odessie zaprasza studentów i młodych pracowników naukowych do udziału w konkursie na artykuł naukowy „Stosunki polsko-żydowskie w Odessie i na Południu Ukrainy na przestrzeni wieków”

  Zapraszamy do zapoznania się z wyciągiem z regulaminu oraz pozostałymi dokumentami:

   

  Wyciąg z regulaminu konkursu na artykuł naukowy „Stosunki polsko-żydowskie

  w Odessie i na Południu Ukrainy na przestrzeni wieków”

   

  1. Organizatorem Konkursu jest Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Odessie (Organizator).

  2. Konkurs organizowany jest w ramach Dni Polski w Odeskim Okręgu Konsularnym oraz obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

  3.Konkurs skierowany jest do studentów i młodych pracowników naukowych (nie starszych niż 35 lat) uczelni wyższych, zamieszkałych na terenie odeskiego okręgu konsularnego, zwanych dalej „Uczestnikami”.

  4. Zadanie konkursowe polega na napisaniu przez Uczestnika artykułu naukowego poruszającego zagadnienie stosunków polsko-żydowskich w Odessie i na Południu Ukrainy na przestrzeni wieków w języku polskim, rosyjskim lub ukraińskim.

  5. Objętość artykułu nie może przekraczać 15 stron maszynopisu znormalizowanego (czcionka Times New Roman, rozmiar tekstu podstawowego 12, rozmiar przypisów 10, odstępy między wierszami: 1,5 wiersza, marginesy 2,5 cm).

  6. Do udziału w Konkursie można zgłaszać jedynie artykuły przygotowane samodzielnie przez Uczestnika. Wyklucza się prace zespołowe. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden artykuł.

  7. Artykuł nie może być wcześniej publikowany, zgłoszony do innego konkursu, obciążony wadami prawnymi lub roszczeniami osób trzecich, nie może być kopią ani przedrukiem istniejących opracowań.

  8. Warunkiem formalnym zakwalifikowania się do Konkursu jest dostarczenie – wraz z Artykułem – prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz zgody  (Załącznik nr 1, 2  do Regulaminu) oraz spełnienie warunków zapisanych w Regulaminie. W przypadku uczestników niepełnoletnich wyżej wymienione dokumenty podpisują przedstawiciele ustawowi, zgodnie z załączonymi wersjami w załącznikach.

  9. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora własności egzemplarza oraz wszelkich praw autorskich do Artykułu włącznie z możliwością rozpowszechniania i publikacji.

  10. Termin dostarczenia artykułu upływa 30 listopada o godz. 16.30 (decyduje data wpływu do Organizatora).

  11. Artykuły wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy przesłać pocztą na adres Organizatora: ul. Uspienska 2/1, 65014 Odessa lub złożyć osobiście w Konsulacie Generalnym RP w Odessie.

  12. Artykuły niespełniające zasad uczestnictwa lub wymogów formalnych przewidzianych w Regulaminie Konkursu lub przesłane po terminie nie będą brały udziału w Konkursie i nie będą podlegały ocenie. Ostateczne decyzje w tej sprawie podejmuje Organizator.

  13. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 21 grudnia 2018 r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora www.odessa.msz.gov.pl.

  14. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych artykułów naukowych otrzymają od organizatora indywidualne nagrody rzeczowe.

  15. Zgłoszenie do  Konkursu stanowi zgodę na przestrzeganie Regulaminu Konkursu oraz jest równoznaczne z pełną i świadomą jego akceptacją.

  16. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminów Konkursu oraz zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu. Informacja o ewentualnych zmianach zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.

  17. Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela:

  Konsulat Generalny RP w Odessie, adres: ul. Uspienska 2/1, 65014 Odessa

  telefon: +38 048 718 24 80, e-mail: odessa.kg.sekretariat@msz.gov.pl

  19. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

   

  Pozostałe dokumenty:

  1.  Wyciąg z regulaminu - konkurs na artykuł naukowy

  2.  Regulamin konkursu na artykuł naukowy

  3.  Oświadczenia konkurs na artykuł naukowy

  4.  Zgoda na wizerunek osoby małoletniej

  5.  Informacja RODO

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: