close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • OBYWATELSTWO POLSKIE

 • Nabycie obywatelstwa polskiego

   

  Nabycie obywatelstwa polskiego – może nastąpić poprzez:

   

  1. Urodzenie – jeżeli obydwoje lub jedno z rodziców posiada obywatelstwo polskie (zasada krwi),
  2. Urodzenie lub znalezienie dziecka na terytorium Polski – gdy obydwoje rodzice są nieznani lub obywatelstwo ich jest nieokreślone lub nie mają żadnego obywatelstwa.
  3. Nadanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. Uznanie za obywatela polskiego,
  5. Przywrócenie obywatelstwa polskiego,
  6. Repatriację,
  7. Przysposobienie pełne – Adopcję (Dziecko przysposobione przez osobę lub osoby posiadające obywatelstwo polskie, nabywa to obywatelstwo, jeżeli przysposobienie pełne nastąpiło przed ukończeniem przez nie 16 lat. W tym przypadku przyjmuje się, że małoletni cudzoziemiec nabył obywatelstwo polskie z dniem urodzenia. Dziecko takie nabywa obywatelstwo polskie z mocy prawa.)

   

   

  Nadanie obywatelstwa polskiego

   

   

  Prezydent RP może nadać cudzoziemcowi na jego wniosek obywatelstwo polskie.

  Nadanie obywatelstwa polskiego małoletniemu cudzoziemcowi następuje na wniosek jego przedstawicieli ustawowych, a w razie braku porozumienia między nimi, każdy z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu. Nadanie obywatelstwa polskiego rodzicom obejmuje małoletniego pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Nadanie obywatelstwa polskiego jednemu z rodziców, obejmuje małoletniego pozostającego pod jego władzą rodzicielską, w przypadku gdy drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska lub drugie z rodziców złożyło oświadczenie o wyrażeniu zgody na nabycie przez małoletniego obywatelstwa polskiego. Do nadania obywatelstwa polskiego małoletniemu, który ukończył 16 lat, wymagane jest jego oświadczenie o wyrażeniu zgody.

   

  Wniosek i niezbędne dokumenty: Osoby zamieszkałe za granicą, składają wniosek do Prezydenta RP za pośrednictwem właściwego konsula - osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym. Formularz wniosku jest dostępny w konsulacie. Do wniosku dołącza się:

   

  1. Dokumenty potwierdzające niżej wymienione dane i informacje zawarte we wniosku:

  - dane cudzoziemca,

  - informacje o źródłach jego utrzymania, osiągnięciach zawodowych, działalności politycznej i społecznej,

  - dane małżonka,

  - podane przez cudzoziemca sprawującego władzę rodzicielską nad małoletnim - dane małoletniego i informację, czy i przed jakim organem zostały złożone oświadczenia o wyrażeniu zgody na nabycie obywatelstwa polskiego, gdy drugie z rodziców złożyło oświadczenie o wyrażeniu zgody na nabycie przez dziecko obywatelstwa lub małoletni, który ukończył 16 lat wyraził zgodę na nabycie obywatelstwa,

   

   

   

   

  2. Posiadane dokumenty potwierdzające informacje o:

  - rodzicach i dalszych wstępnych, jeżeli posiadali obywatelstwo polskie,

  - posiadaniu obywatelstwa polskiego w przeszłości, jego utracie oraz dacie nabycia obywatelstwa innego państwa,

   

  3. fotografie osób objętych wnioskiem.

   

  Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub przez konsula RP.

   

  Opłaty konsularne za przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu o nadaniu obywatelstwa polskiego wynoszą: 360 EURO.

  Podstawa prawna:

   

  - ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012.161);

  - rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączanej do wniosku oraz wzorów aktu nadania obywatelstwa polskiego i zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego (Dz. U. 927);

  - rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23.04.2013 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz.U.2013.522), poz. 2.01);

   

  Plik do pobrania:

  Formularz wniosku o nadanie obywatelstwa

   Zapraszamy również na stronę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RP:

  http://www.msw.gov.pl/portal/pl/95/10169/SPOSOBY_NABYCIA_OBYWATELSTWA_POLSKIEGO.html

  TAGI: NADANIE OBYWATELSTWA RP

   


  Utrata obywatelstwa polskiego

   

  Obywatel polski nie może utracić obywatelstwa polskiego, chyba, że sam się go zrzeknie. Obywatel polski traci obywatelstwo polskie na swój wniosek po uzyskaniu zgody Prezydenta RP na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego. Utrata obywatelstwa polskiego następuje po upływie 30 dni od daty wydania postanowienia Prezydenta w tej sprawie lub w terminie krótszym, wskazanym w postanowieniu Prezydenta RP. Prezydent RP wyraża zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego lub odmawia jej wyrażenia w formie postanowienia.

   

   

  Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego osoby zamieszkałe w Polsce wnoszą do Prezydenta RP za pośrednictwem wojewody, a osoby zamieszkałe za granicą – za pośrednictwem właściwego konsula, na formularzu, osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym. Ustawa określa informacje, jakie zawiera wniosek oraz niezbędne dokumenty, które dołącza się do wniosku.

   

  Zgoda na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego udzielona rodzicom rozciąga się na dzieci pozostające pod ich władzą rodzicielską. Wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego jednemu z rodziców, obejmuje małoletniego pozostającego pod jego władzą rodzicielską, w przypadku gdy drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska lub drugie z rodziców złożyło oświadczenie o wyrażeniu zgody na utratę przez małoletniego obywatelstwa polskiego. W przypadku ukończenia przez dziecko 16 lat następuje to jedynie za jego zgodą.

   

  Formularz wniosku dostępny jest w konsulacie lub na stronie MSW albo poniżej.

   

  Podstawa prawna:

  1. Konstytucja RP – art. 34 ust. 2
  2. ustawa z dnia 02.04.2009 o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012.161)
  3. rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23.04.2013 r. w sprawie opłat konsularnych, poz. 2.01 (Dz. U. z 2013.522)
  4. rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączanej do wniosku oraz wzoru zawiadomienia o treści postanowienia w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego (Dz. U.928).

   

   

  Informacja w sprawie przywrócenia obywatelstwa polskiego

   

   

  Z dniem 15 maja 2012 r. weszły w życie przepisy nowej ustawy z dnia 02.04.2009 r. o obywatelstwie polskim (DZ. U. z 2012r.161), dotyczące przywrócenia obywatelstwa polskiego.

   

  Wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego, może złożyć cudzoziemiec, który spełnia warunki przewidziane nową ustawą o obywatelstwie polskim, w szczególności:

   

  1. w przeszłości posiadał obywatelstwo polskie oraz
  2. utracił je przed dniem 1 stycznia 1999 r. na podstawie wymienionych w ustawie przepisów.

  Wnioskodawca zamieszkały za granicą, składa wniosek na formularzu, za pośrednictwem konsula właściwego dla miejsca zamieszkania, do ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Minister przywraca obywatelstwo polskie w drodze decyzji.

   

  We wniosku podaje się:

   

  1. dane cudzoziemca,
  2. adres zamieszkania,
  3. oświadczenie o posiadaniu w przeszłości obywatelstwa polskiego oraz informacje o okolicznościach jego utraty,
  4. adres ostatniego miejsca zamieszkania na terytorium RP przed utratą obywatelstwa polskiego,
  5. życiorys.

  Wymagane załączniki do wniosku:

   

  1. dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo,
  2. dokumenty potwierdzające zmianę imienia i nazwiska, jeżeli takie nastąpiły,
  3. posiadane dokumenty potwierdzające utratę obywatelstwa polskiego,
  4. fotografię osoby objętej wnioskiem,
  5. wskazanie pełnomocnika do doręczeń w Polsce (osobę uprawnioną do odbioru korespondencji).

  Nie przywraca się obywatelstwa polskiego cudzoziemcowi:

   

  1. który w okresie od 01.09.1939 r. do 08.05.1945 r. dobrowolnie wstąpił do służby w wojskach Państw Osi lub ich sojuszników,
  2. który przyjął w tym okresie urząd publiczny w służbie tych państw,
  3. który działał na szkodę Polski, a zwłaszcza jej niepodległości i suwerenności lub uczestniczył w łamaniu praw człowieka,
  4. jeżeli stanowi to zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

   

   

   

   

   

  Poświadczenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

   

   

  Na wniosek osoby, której postępowanie dotyczy, lub podmiotu, który wykaże interes prawny lub ciążący na nim obowiązek uzyskania decyzji, wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, której postępowanie dotyczy, a w przypadku braku tej podstawy – wojewoda mazowiecki wydaje decyzję w sprawie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego lub jego utraty. Od decyzji wojewody przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych.

   

  Osoba zamieszkała za granicą może złożyć wniosek za pośrednictwem polskiego konsula. Jeżeli wnioskodawca zamieszkały za granicą nie ustanowił pełnomocnika w Polsce, jest zobowiązany do wskazania pełnomocnika do doręczeń w Polsce tzn. osoby uprawnionej do odbioru korespondencji w Polsce wraz z jej adresem. Wniosek składa się na formularzu dostępnym w konsulacie, na stronie MSW lub poniżej. 

   

  Wniosek składa się na formularzu określonym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych. Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego zawiera dane osoby, której potwierdzenie dotyczy, i jej wstępnych do drugiego stopnia oraz informacje o istotnych okolicznościach niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego i prawnego. Należy podkreślić, iż wnioskodawca do wniosku obowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku.

   

  Dla ustalenia podstawy nabycia i utraty obywatelstwa polskiego miarodajne są przepisy obowiązujące w chwili zdarzenia lub czynności, na skutek których nastąpiło nabycie lub utrata obywatelstwa polskiego z mocy prawa lub decyzji właściwego organu. W trakcie prowadzonego postępowania wojewoda dąży do zebrania dowodów pozwalających na wydanie decyzji jednoznacznie rozstrzygającej kwestię posiadania obywatelstwa polskiego przez zainteresowaną osobę.

   

  Opłaty konsularne:

  1. Przyjęcie i opracowanie wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego wraz z dostarczeniem decyzji o przywróceniu obywatelstwa polskiego wynosi 40 EURO

  2. Przyjęcie i opracowanie wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji w tej sprawie wynosi 80 EURO.

  Podstawa prawna:

  1. ustawa z dnia 02.04.2009 o obywatelstwie polskim (Dz. U. 2012.161).
  2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie wzoru formularza wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego (Dz.U. 2012.925).
  3. rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23.04.2013 w sprawie opłat konsularnych.(Dz.U.2013.522).

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: